Hamnordning

Hamnordning for fritidsbåtar och husvagnar/husbilar i Hälsö fiskebåtshamns hamnområde
§ l. Avtal
Rätt till nyttjande av båtplats, vinteruppläggningsplats eller uppställningsplats för husvagn eller husbil förutsätter ett för varje särskilt fall upprättat avtal med Hälsö fiskehamnsförening u.p.a. nedan kallad Hamnen. Sådant avtal får inte överlåtas – vare sig helt eller delvis – utan Hamnens skriftliga medgivande.
§ 2. Avgifter
Avgift utgår enligt vid varje tidpunkt gällande, av Hamnen fastställd taxa.
Avgifterna skall inbetalas till Hamnen i enlighet med utfärdad faktura och inom den på fakturan angivna tiden. Skulle så inte ske äger Hamnen rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag.
Utöver avgifter för båtplats vid brygga och i förekommande fall plats för vinteruppläggning faktureras båtägare, som ej är pensionär en städdeposition med belopp som för varje år fastställes på årsmöte. Underrättelse om städdag meddelas på anslagstavla på Hamneboa. Båtägare som deltager i städningen får avgiften avräknad på fakturan för nästkommande år.
§ 3. Allmänna ordningsregler
I båtägarens åtagande ingår att:
a. Väl vårda och aktsamt bruka Hamnens anläggningar och utrustning.
b. Vid trafik inom Hamnens mark- och vattenområden iakttaga varsamhet och gällande fartbegränsningar och i övrigt förhålla sig så att skada ej uppstår.
c. Till Hamnen anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer liksom varje önskemål om förändring av typ, längd- och breddmått samt djupgående på den båt avtalet avses för. Sådan ändring införes endast i Hamnens register men förutsätter att den upplåtna platsen är lämplig för den aktuella storleken.
d. Utöver Hamnens föreskrifter noggrant efterleva tillämpliga lagar och förordningar varvid särskilt erinras om regelverket till skydd mot explosions- och brandfara, vattenföroreningar och annan miljöförstörelse samt elsäkerhetsregler. Detta gäller också Hamnens anvisningar och lokala föreskrifter.
e. Båtägare får inte överlåta, utlåna, uthyra eller på annat sätt upplåta i avtalet angivna rättigheter. Om så sker utan Hamnens godkännande utgör det grund för uppsägning av avtalet. Båtplats som innehavaren inte utnyttjar återgår om inte annat överenskommits till Hamnen efter tre år, räknat från den dag då innehavaren slutade nyttja platsen.
f. Vid de fall båtägaren anskaffar mindre båt än den avtalet gäller förbehåller Hamnen sig rätten att anvisa annan lämplig plats för att göra avtalad plats tillgänglig för båt som tar större plats i anspråk.
g. Icke inom hamnområdet uppföra byggnad av vad slag det vara må.
h. Icke inom hamnområdet vidtaga åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken.
§ 4. Särskilda bestämmelser om nyttjande av el mm
a. Leverans av el och vatten på bryggorna sker under perioden 15 april till 31 oktober med reservation för frost. Eluttagen är till för alla och får inte ockuperas av enskild båtägare. Leveransen kan komma att begränsas till dagtid.
b. Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande föreskrifter. El får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har betryggande tillsyn över elanvändningen och anslutningarna. Alla kablar skall vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten. Enbart jordade kablar får förekomma. Kablar som inte används skall tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området kommer att kopplas ur.
c. Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för.
d. Om el skall anslutas för varaktigare bruk får detta ske bara efter särskild överenskommelse med Hamnen och via elmätare placerad enligt anvisning.
§ 5. Särskilda regler för båtplats i sjön.
Utöver vad som ovan sagts gäller särskilt för båtplats i sjön följande,
a. Båtägare som träffat avtal omfattande rätt till båtplats i sjön äger rätt att för egen båt nyttja anvisad båtplats fr.o.m. den l5 april t o m den 31 oktober samma år.
b. I båtägarens åtagande ingår att hålla båten tillfredställande förtöjd och avfendrad samt att använda förtöjningsgods i fullgott skick och att i händelse av underkännande omedelbart utbyta detsamma, att om Hamnen så påfordrar överflytta båten till annan båtplats, att om båten sjunker eller blir liggande i marvatten genast vidtaga åtgärder för båtens upptagande eller länsning och att icke under eller på bryggor o dyl. förvara jolle eller annan båt. Släpjolle eller dylikt får dock förtöjas inom båtplatsens vattenområde. Om båtägaren inte omgående bärgar båt som sjunkit eller ligger i marvatten äger Hamnen göra detta på båtägarens bekostnad.
c. Båtägaren får inte nyttja båt vid förtöjningsplats eller på annan plats inom hamnområdet för eget eller annans boende med undantag för tillfällig övernattning.
d. Den båt för vilken båtplats uthyrts skall på väl synlig plats vara försedd med för årets gällande klistermärke, som tillhandahålls av Hamnen.
e. Om anvisad båtplats är behäftad med brist, skall båtägaren omgående anmäla felet till Hamnen i syfte att bereda Hamnen tillfälle avhjälpa bristen.
Om Hamnen inte i tid tillhandahåller avtalad båtplats, eller tillfällig båtplats har
Båtägaren rätt till nedsättning av avgiften som motsvarar förseningen. Sådant dröjsmål som orsakas av myndigheternas åtgärd, strejk, lockout, väderförhållanden eller annan lika ingripande omständighet som Hamnen ej råder över eller borde ha räknat med ger dock ej båtägaren rätt till nedsättning av avgift. Hamnen ansvarar icke för intrång förorsakat av annan båtägare.
§ 6. Särskilda regler för vinteruppläggningsplats.
Utöver vad som säges i §§ 1- 4 gäller får vinteruppläggning följande:
a. Upplagd båt skall vara försedd med tydlig uppgift om ägarens namn, adress och telefonnummer. Detsamma gäller vagga, vagn och annat pallningsmaterial som finns kvar på anvisad plats efter sjösättning av båten.
b. Båtägare som träffat avtal omfattande rätt till plats för vinteruppläggning äger rätt att för uppläggning av egen båt nyttja anvisad uppläggningsplats fr.o.m. den l september t o m den 31 maj nästkommande år. Hamnen kan, då särskilda skäl därtill föreligger, för viss uppläggningsplats föreskriva annan uppläggningstid. Utöver angiven tidsperiod får Hamnen debitera förhöjd avgift jämte eventuell flyttningskostnad. Vid nyttjanderättstidens slut skall båten vara avlägsnad från uppläggningsområdet.
c. Båtägaren äger dock efter tillstånd från Hamnen och på förtöjningsplats som anvisas av Hamnen låta egen båt vinterligga i sjön. Avtalstiden gäller fr.o.m. den dag som båten lagts på platsen, dock tidigast den l november, t o m nästföljande 14 april. Båten skall avlägsnas från platsen senast sistnämnda datum för de fall båten ej ligger på egen båtplats.
d. Båtägaren äger inte nyttja båt, som är vinterupplagd eller ligger i sjön, för eget eller annans boende.
e. I avgiften for vinteruppläggning ingår endast markhyra samt tillgång till ström och vatten för nödvändigt underhåll. El får inte vara kopplat till båten när den står på land.
f. Om el skall anslutas för varaktigare bruk får detta ske bara efter särskild överenskommelse med Hamnen och via elmätare placerad enligt anvisning.
g. Båt får endast uppläggas på plats och med avstånd till närliggande båtar som anvisas av Hamnen eller person som erhållit Hamnens uppdrag att besluta i frågan.
h. Täckning eller presenning får ej fästas i bockar eller uppallning eller på sådant sätt att båtens stabilitet därigenom äventyras. Undvik höga täckställningar då det äventyrar båtens stabilitet.
i. Omedelbart efter sjösättning skall uppläggningsplatsen städas samt befrias från ställningsvirke, vaggor och annat material. Om så ej sker äger Hamnen rätt att debitera båtägaren för röjning av platsen. Ställningar och dylikt får endast efter särskild överenskommelse och avgift förvaras på plats inom Hamnens område under sommartid.
§ 7. Ansvar
a. Båtägaren är skyldig att under avtalstiden hålla båten betryggande försäkrad inklusive ansvarsförsäkring. Underlåtenhet att teckna och vidmakthålla sådan försäkring ger Hamnen rätt att med omedelbar verkan säga upp träffat avtal.
b. Hamnen ikläder sig icke något ansvar för båt vare sig mot båtägaren eller tredje man. Det åligger båtägaren att fortlöpande kontrollera att båten ej skadas av uppallningsvirke eller köl- och sidobockar som kan ha ändrat läge under uppläggningstiden.
c. Båtägaren är skyldig ersätta Hamnen för skada på Hamnens anläggning eller utrustning och för annan skada av vad slag det vara må såsom miljöskada som orsakats av båtägaren eller av annan som handlat på båtägarens uppdrag.
§ 8. Övergiven och kvarlämnad egendom.
Är kvarlämnad båt uppenbarligen övergiven, och har båtägaren inte hörts av inom loppet av ett år från sommar- respektive vintersäsongens slut, äger Hamnen rätt att sälja båten och ur försäljningslikviden täcka Hamnens fordringar och havda kostnader mot båtägaren under förutsättning:
a. Att båtägaren har obetalda förfallna avgifter som inte är föremål for rättslig prövning.
b. Att båtägaren genom skriftligt meddelande till uppgiven adress uppmanats att betala skulden och upplysts om att båten skall säljas efter 3 månader.
c. Egendom som båtägaren eljest lämnat kvar på upplåtarens område efter avtalstidens slut tillfaller upplåtaren utan lösen, omedelbart om den uppenbarligen saknar försäljningsvärde och annars tre månader efter att båtägaren skriftligen uppmanats att hämta den.
§ 9. Avtalsbrott
I det fall båtägaren dröjer med betalning av översänd faktura utöver en månad från
sista betalningsdag och 14 dagar sedan påminnelse därom tillställts båtägaren under uppgiven adress äger Hamnen rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.
Hamnen äger även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om:
a. Båtägaren handlar i strid mot vad som sägs i § 3 ovan och ej vidtar rättelse efter tillsägelse.
b. Båtägaren i övrigt bryter mot gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter och ej efter tillsägelse upphör därmed.
c. Båtägaren underlåter att teckna och vidmakthålla försäkring jämlikt § 8 a ovan.
d. Båtägaren eljest i väsentlig omfattning åsidosätter avtalsenliga skyldigheter av vikt för Hamnen.
§ 10. Överlåtelse av avtal
Båtägaren äger inte överlåta rätten som följer av upplåtelseavtalet genom byte eller på annat sätt till annan båtägare.
Hamnen medger att båtägare äger överlåta rätten enligt upplåtelseavtal till make, maka, son, dotter som kan godtas av Hamnen. Vid överlåtelse skall nytt upplåtelseavtal träffas på villkor som Hamnen vid tidpunkten tillämpar.
Ett exemplar av denna Hamnordning har jag denna dag emottagit utgörande del av det avtal avseende upplåtelse av båtplats, som träffats samma dag.