Hamnordning

Hamnordningen gäller för sjöbodar, fritidsbåtar och husvagnar/husbilar i Hälsö fiskebåthamns hamnområde samt övriga objekt som ingår i hamnens verksamhet
§ l. Avtal

Rätt till nyttjande av båtplats, vinteruppläggningsplats eller uppställningsplats för husvagn eller husbil förutsätter ett för varje särskilt fall upprättat avtal med Hälsö fiskehamnsförening u.p.a. nedan kallad Hamnen. Innehavare av sådant avtal kallas nedan Innehavare. Sådant avtal får inte överlåtas – vare sig helt eller delvis – utan Hamnens skriftliga medgivande.

§ 2. Avgifter

Avgift utgår enligt vid varje tidpunkt gällande, av Hamnen fastställd taxa.
Avgifterna skall inbetalas till Hamnen i enlighet med utfärdad faktura och inom den på fakturan angivna tiden. Skulle så inte ske äger Hamnen rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag.
Utöver avgifter för sjöbod, båtplats vid brygga och i förekommande fall plats för vinteruppläggning faktureras innehavare av sådan, som ej är pensionär, en avgift för att man uteblivit på arbetsdagar med belopp som för varje år fastställs på föreningens årsmöte. Underrättelse om arbetsdagdagar meddelas på anslagstavla på Hamneboa samt på www.halsohamn.se. Innehavare som inte deltar på minst en av  arbetsdagarna debiteras på fakturan för nästkommande år.

§ 3. Allmänna ordningsregler

I innehavarens åtagande ingår att:

a. Väl vårda och aktsamt bruka Hamnens anläggningar och utrustning.
b. Vid trafik inom Hamnens mark- och vattenområden iaktta varsamhet och gällande fartbegränsningar och i övrigt förhålla sig så att skador inte uppstår.
c. Till Hamnen anmäla varje ändring av bostadsadress, e-postadress, postadress och telefonnummer liksom varje önskemål om förändring av typ, längd- och breddmått samt djupgående på den båt avtalet avses för. Sådan ändring införs endast i Hamnens register men förutsätter att den upplåtna platsen är lämplig för den aktuella storleken.
d. Innehavare ska efterleva tillämpliga lagar och förordningar varvid särskilt erinras om regelverk till skydd mot explosions- och brandfara, vattenföroreningar och annan miljöförstörelse samt elsäkerhetsregler. Innehavare ska också följa Hamnens anvisningar och lokala föreskrifter. Hamnens pump för septitömning skall användas, tömning av septitank direkt i vattnet är givetvis inte tillåtet.
e. Innehavare får inte överlåta, låna ut, hyra ut eller på annat sätt upplåta i avtalet angivna rättigheter. Om så sker utan Hamnens godkännande utgör det grund för uppsägning av avtalet. Båtplats som innehavaren inte utnyttjar återgår om inte annat överenskommits till Hamnen efter tre år, räknat från den dag då innehavaren slutade nyttja platsen. Hamnen äger dock alltid rätt att hyra ut plats som ej nyttjas och som är försedd med röd/grön skylt.
f. Vid de fall båtägaren anskaffar mindre båt än den avtalet gäller förbehåller Hamnen sig rätten att anvisa annan lämplig plats för att göra avtalad plats tillgänglig för båt som tar större plats i anspråk.
g. Icke inom hamnområdet uppföra byggnad av vad slag det vara må.
h. Icke inom hamnområdet vidta åtgärd som hindrar eller försvårar trafiken.

§ 4. Särskilda bestämmelser om nyttjande av el mm

a. Leverans av el och vatten på bryggorna sker under perioden 15 april till 31 oktober med reservation för frost. Eluttagen är till för alla och får inte ockuperas av enskild innehavare. Leveransen kan komma att begränsas till dagtid.
b. Innehavaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och nyttjas i enlighet med gällande föreskrifter. El får vara kopplad till båten enbart när båtägaren har betryggande tillsyn över elanvändningen och anslutningarna. Alla kablar skall vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten. Enbart jordade kablar får förekomma. Kablar som inte används skall tas bort och obevakade kablar som upptäcks på området kommer att kopplas ur.
c. Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är avsedd för.
d. Om el skall anslutas för varaktigare bruk får detta ske bara efter särskild överenskommelse med Hamnen och via elmätare placerad enligt anvisning.

§ 5. Särskilda regler för båtplats i sjön.

Utöver vad som ovan sagts gäller särskilt för båtplats i sjön följande,
a. Innehavaren som träffat avtal omfattande rätt till båtplats i sjön äger rätt att för egen båt nyttja anvisad båtplats fr.o.m. den l5 april t o m den 31 oktober samma år.
b. I innehavarens åtagande ingår att hålla båten tillfredställande förtöjd och avfendrad samt att använda lämpligt förtöjningsgods i fullgott skick och att i händelse av underkännande omedelbart utbyta detsamma, att om Hamnen så påfordrar överflytta båten till annan båtplats, att om båten sjunker eller blir liggande i marvatten genast vidta åtgärder för båtens upptagande eller länsning och att inte under eller på bryggor o dyl. förvara jolle eller annan båt. Släpjolle eller dylikt får dock förtöjas inom båtplatsens vattenområde. Om båtägaren inte omgående bärgar båt som sjunkit eller ligger i marvatten äger Hamnen rätt att göra detta på båtägarens bekostnad.
c. Båtägaren får inte nyttja båt vid förtöjningsplats eller på annan plats inom hamnområdet för eget eller annans boende med undantag för tillfällig övernattning om ej annat är överenskommet.
d. Den båt för vilken båtplats uthyrts skall på väl synlig plats vara försedd med för årets gällande klistermärke, såvida inte detta avtalats med Hamnen.
e. Om anvisad båtplats är behäftad med brist, skall båtägaren omgående anmäla felet till Hamnen i syfte att bereda Hamnen tillfälle avhjälpa bristen.
Om Hamnen inte i tid tillhandahåller avtalad båtplats, eller tillfällig båtplats har innehavaren rätt till nedsättning av avgiften som motsvarar förseningen. Sådant dröjsmål som orsakas av myndigheternas åtgärd, strejk, lockout, väderförhållanden eller annan lika ingripande omständighet som Hamnen ej råder över eller borde ha räknat med ger dock ej båtägaren rätt till nedsättning av avgift.

§ 6. Särskilda regler för vinteruppläggningsplats.

Utöver vad som sägs i §§ 1- 4 gäller för vinteruppläggning följande:

a. Upplagd båt skall vara försedd med tydlig uppgift om ägarens namn, adress och telefonnummer. Detsamma gäller vagga, vagn och annat pallningsmaterial som finns kvar på anvisad plats efter sjösättning av båten.
b. Båtägare som träffat avtal omfattande rätt till plats för vinteruppläggning äger rätt att för uppläggning av egen båt nyttja anvisad uppläggningsplats fr.o.m. den l september t o m den 31 maj nästkommande år. Hamnen kan, då särskilda skäl därtill föreligger, för viss uppläggningsplats föreskriva annan uppläggningstid. Utöver angiven tidsperiod får Hamnen debitera förhöjd avgift jämte eventuell flyttningskostnad. Vid nyttjanderättstidens slut skall båten vara avlägsnad från uppläggningsområdet.
c. Båtägaren äger dock efter tillstånd från Hamnen och på förtöjningsplats som anvisas av Hamnen låta egen båt vinterligga i sjön. Avtalstiden gäller fr.o.m. den dag som båten lagts på platsen, dock tidigast den l november, t o m nästföljande 14 april. Båten skall avlägsnas från platsen senast sistnämnda datum för de fall båten ej ligger på egen båtplats.
d. Båtägaren får inte nyttja båt, som är vinterupplagd, för eget eller annans boende.
e. I avgiften för vinteruppläggning ingår endast markhyra alternativt hyra för plats i sjön samt tillgång till ström och vatten för nödvändigt underhåll.
f. Om el skall anslutas för varaktigare bruk får detta ske bara efter särskild överenskommelse med Hamnen och via tillhandahållen elmätare placerad enligt anvisning.
g. Båt får endast uppläggas på plats och med avstånd till närliggande båtar som anvisas av Hamnen eller person som erhållit Hamnens uppdrag att besluta i frågan.
h. Täckning eller presenning får ej fästas i bockar eller uppallning eller på sådant sätt att båtens stabilitet därigenom äventyras. Undvik höga täckställningar då det äventyrar båtens stabilitet.
i. Omedelbart efter sjösättning skall uppställningsplatsen städas samt befrias från ställningsvirke, vaggor och annat material. Om så ej sker äger Hamnen rätt att debitera båtägaren för röjning av platsen. Endast innehavare av vinterplats har rätt att förvara ställning, vagn/vagga och pallningsmaterial inom hamnens område sommartid, om inget annat är avtalat.

§ 7. Ansvar

a. Innehavaren är skyldig att under avtalstiden hålla båten betryggande försäkrad inklusive ansvarsförsäkring. Underlåtenhet att teckna och vidmakthålla sådan försäkring ger Hamnen rätt att med omedelbar verkan säga upp träffat avtal.
b. Hamnen ikläder sig icke något ansvar för båt vare sig mot båtägaren eller tredje man. Det åligger båtägaren att fortlöpande kontrollera att båten ej skadas av uppallningsvirke eller köl- och sidobockar som kan ha ändrat läge under uppläggningstiden.
c. Innehavaren är skyldig ersätta Hamnen för skada på Hamnens anläggning eller utrustning och för annan skada av vad slag det vara må såsom miljöskada som orsakats av båtägaren eller av annan som handlat på båtägarens uppdrag.

§ 8. Övergiven och kvarlämnad egendom.

Är kvarlämnad båt uppenbarligen övergiven, och har innehavaren inte hörts av inom loppet av ett år från sommar- respektive vintersäsongens slut, äger Hamnen rätt att sälja båten och ur försäljningslikviden täcka Hamnens fordringar och havda kostnader mot båtägaren under förutsättning:
a. Att innehavaren har obetalda förfallna avgifter som inte är föremål för rättslig prövning.
b. Att innehavaren genom skriftligt meddelande till uppgiven adress uppmanats att betala skulden och upplysts om att båten skall säljas efter 3 månader.
c. Egendom som innehavaren eljest lämnat kvar på upplåtarens område efter avtalstidens slut tillfaller upplåtaren utan lösen, omedelbart om den uppenbarligen saknar försäljningsvärde och annars tre månader efter att innehavaren skriftligen uppmanats att hämta den.

§ 9. Avtalsbrott

I det fall innehavaren dröjer med betalning av översänd faktura utöver en månad från sista betalningsdag och 14 dagar sedan påminnelse därom tillställts båtägaren under uppgiven adress äger Hamnen rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.
Hamnen äger även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om:
a. Innehavaren handlar i strid mot vad som sägs i § 3 ovan och ej vidtar rättelse efter tillsägelse.
b. Innehavaren i övrigt bryter mot gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter och ej efter tillsägelse upphör därmed.
c. Innehavaren underlåter att teckna och vidmakthålla försäkring jämlikt § 8 a ovan.
d. Innehavaren eljest i väsentlig omfattning åsidosätter avtalsenliga skyldigheter av vikt för Hamnen.

§ 10. Överlåtelse av avtal

Innehavaren äger inte överlåta rätten som följer av upplåtelseavtalet genom byte eller på annat sätt till annan innehavare.
Hamnen medger att innehavare äger överlåta rätten enligt upplåtelseavtal till make, maka, son, dotter som kan godtas av Hamnen. Vid överlåtelse skall nytt upplåtelseavtal träffas på villkor som Hamnen vid tidpunkten tillämpar.