Kallelse Årsmöte 2014

Årsmöte

Hälsö Fiskehamnsförening

 

Hälsö Fiskehamnsförening kallar sina medlemmar till årsmöte söndagen den 13 april kl 11.00 i Hälsö BK´s lokaler

 

Förslag till dagordning:

§ 1 Ordföranden hälsar välkommen

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 3 Val av sekreterare för mötet

§ 4 Val av justeringsmän för mötet

§ 5 Godkännande av kallelsen (uppsatt den 28/3)

§ 6 Verksamhetsberättelse

§ 7 Ekonomisk redogörelse

§ 8 Revisorernas berättelse

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Arvoden

§ 11 Val av styrelse 2014

§ 12 Val av firmatecknare

§ 13 Val av två revisorer

§ 14 Val av revisorsuppleant

§ 15 Hamnavgifter

§ 16 Övriga ärenden

§ 17 Avslutning

§ 18 Servering