Miljö

Miljöpolicy Hälsö Fiskehamnsförening

Hälsö Fiskehamnsförening jobbar för att båtlivet inte skall försämra miljön vi lever i. Det kommer hela tiden nya regler och riktlinjer från organisationer och myndigheter. Detta är ett levande dokument som ägs av Anläggningskaptenen och godkännes av medlemmarna vid föreningens årsmöte, uppdatering sker då nya lagar och regler planeras att träda i kraft.

Bottenfärger
Eftersom våra båtar ligger i saltvatten så kommer det fastna havstulpaner, musslor och alger på skrovet. Bara godkända bottenfärger får användas av båtar som ligger i hamnen. Om båtbotten är slät och bra underhållen så fungerar lagliga bottenfärger utmärkt. Vid skrapning och slipning av båtbottenfärg skall marken under båten täckas för att damm och flagor skall samlas upp i största möjliga mån. Vid blästring måste mark och skrovsidor täckas och båten helt inneslutas av plast, både för miljön och båtgrannarnas skull. Damm och färgflagor lämnas i behållare vid spolplattan för färgavfall från båtbotten tvätt.
Efter upptagning på hösten så skall alla båtar tvättas av på hamnens spolplatta. Allt spillvatten tas om hand av hamnen. Om inte spolning sker i hamnen, så ansvarar givetvis båtägaren för att det görs på ett miljövänligt sätt på annan plats. Efter flytt från spolplattan får inte högtryckstvätt av båtbottnar med bottenfärg ske inom hamnområdet. Tiden för avspolning är begränsad till 10 minuter, sedan stannar högtryckstvätten. Havstulpaner/musslor blandade med färgrester skall sopas upp och läggas i behållare för färgavfall, placerade vid spolplattan.
Spolplattan får bara användas för avspolning av båtbotten. Ej för annan tvätt eller rengöring.

Hanteringen av det uppsamlade vattnet och färgavfallet är mycket kostsam då det måste skickas på destruktion.

Det åligger varje båtägare att följa de anvisningar och regler som fastställs av föreningen för att skapa god miljö och trivsel inom hamnområdet. Båtägare skall i samband med sjösättning se till att uppställningsplatsen är fri från täckningsmaterial, pallningsvirke och skräp.

Toalettavfall
Det är sedan 2015 olagligt att släppa ut toalettavfall i vattnet från fritidsbåtar i hela Sveriges sjöterritorium. Fasta båttoaletter tömmes med hamnens sugtömningsstation. Portabla båttoaletter kan bäras i land och tömmas i speciell utslagsvask. Mer info om toatömning hittar ni här. Det är kostnadsfritt att använda sugtömningsutrustningen som är placerad på flytbryggan längst söderut.

Bränsle
De flesta utombordsmotorer tankas med vanlig bensin. Gamla 2-taktsmotorer släpper ut stora mängder föroreningar i havet. Använd gärna alkylatbensin i din gamla 2-taktsmotor. Batteridrivna elmotorer fungerar också utmärkt till små båtar för kortare sträckor.

Avfall
Vi kan i hamnen ta hand om stor del av det avfall som skapas av båtlivet.
Färgrester, färgburkar, oljor mm lämnas i avsedda kärl i hamnens miljöstation.
Hushållssopor slängs i där för avsedda soptunnor/containrar.
I närheten av hamnens område (vid stora vägen) finns en återvinningsstation där tidningar, papper, konservburkar och glas kan lämnas.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna i vår närhet har tagit fram en broschyr ”Båtägare – Tillsammans skapar vi en giftfri miljö” som ni kan ladda ned här.

Sven-Erik Eckerström
Ordförande
Hälsö 2022-03-15