Årsmöten

Årsmöte 2019

Dagordning vid årsmötet 2019-04-27 kl 15 i Konsumhuset:

 • Ordföranden hälsar välkommen
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av justerare för mötet
 • Godkännande av kallelsen (publicerad 2019-04-11)
 • Verksamhetsberättelse
 • Status Konsumhuset
 • Information om medlemskap och arrenden
 • Ekonomisk redogörelse
 • Revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse 2019
 • Val av firmatecknare
 • Val av två revisorer
 • Val av revisorssuppleant
 • Hamnavgifter
 • Övriga ärenden
 • Avslutning
 • Servering

Med reservation för eventuella ändringar