Årsmöten

Årsmöte 2022-04-09 kl 15

 • Ordföranden hälsar välkommen
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av justerare för mötet
 • Godkännande av kallelsen
 • Verksamhetsberättelse
  • Hamnverksamheten
  • Konsumhuset
  • Medlemskap
 • Ekonomisk redogörelse
 • Revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse 2022
 • Val av firmatecknare
 • Val av två revisorer
 • Val av revisorssuppleant
 • Avgifter
 • Övriga ärenden
 • Avslutning
 • Servering

Med reservation för eventuella ändringar