Årsmöten

Årsmöte 2020-10-10 kl 15

 • Ordföranden hälsar välkommen
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av justerare för mötet
 • Godkännande av kallelsen
 • Verksamhetsberättelse
 • Hamnverksamheten
 • Konsumhuset
 • Arrenden (för info se hemsidan ”Viktiga dokument”)
 • Ekonomisk redogörelse
 • Revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse 2020 samt fastställande av arvoden/lön
 • Val av firmatecknare
 • Val av två revisorer
 • Val av revisorssuppleant
 • Hamnavgifter
 • Övriga ärenden
 • Avslutning
 • Servering

Med reservation för eventuella ändringar