Årsmöten

Årsmöte 2024-04-13 kl 15

Årsmötes hålls i år i Hamneboa Hälsö

Förslag till dagordning

 • Ordföranden hälsar välkommen
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av justerare för mötet
 • Godkännande av kallelsen
 • Verksamhetsberättelse 2023
  • Hamnverksamheten
  • Betongkajerna
  • Medlemskap
  • Hamnens visioner
  • Flytande hem
 • Ekonomisk redogörelse
 • Revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse 2024 och valberedning
 • Val av firmatecknare
 • Val av två revisorer och revisorssuppleant
 • Avgifter
 • Övriga ärenden
 • Avslutning
 • Servering

Med reservation för eventuella ändringar