Årsmöten

Årsmöte 2018

Dagordning vid årsmötet 2018-04-07 kl 15 i Hamneboa:

 • Ordföranden hälsar välkommen
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av justerare för mötet
 • Godkännande av kallelsen (uppsatt 2018-03-24)
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redogörelse
 • Revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse 2018
 • Val av firmatecknare
 • Val av två revisorer
 • Val av revisorssuppleant
 • Hamnavgifter
 • Medlemskap/rabatt
 • Sjöbodsavtal/regler
 • Övriga ärenden
 • Avslutning
 • Servering

Med reservation för eventuella ändringar