Årsmöten

Årsmöte 2017

Dagordning vid årsmötet 2017-04-08 kl 15 i Hamneboa:

 • Ordföranden hälsar välkommen
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av justerare för mötet
 • Godkännande av kallelsen (uppsatt 2017-03-24)
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redogörelse
 • Revisorernas berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Arvoden
 • Val av styrelse 2017
 • Val av firmatecknare
 • Val av två revisorer
 • Val av revisorssuppleant
 • Hamnavgifter
 • Övriga ärenden
 • Avslutning
 • Servering