Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Hälsö Fiskehamnsförening u.p.a,
Box 35, 475 10 Hälsö, org.nr. 757200-9848 (nedan kallad Hamnen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för hamnens verksamhet.Hamnen har som ändamål att bedriva hamnverksamhet i enlighet med sina stadgar.
Stadgarna hittar ni här: https://halsohamn.se/viktigadokument/

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att hamnen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Hamnen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. arbetsdagar och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, deltagaravgifter och båtplatsavgifter m.m.).

Hamnen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i hamnen
 • Föreningsadministration
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av hamnen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Adressuppgifter (post- och e-postadress) gällande medlemmar överförs till Svenska Båtunionen för användning i distribution av tidningen Båtliv.
Om du åtar dig funktionärsuppdrag i hamnen delas dina kontaktuppgifter med externa partners, t ex andra båtorganisationer och leverantörer, när det är relevant för ditt uppdrag.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Hamnen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom klubbens verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap/båtplats i hamnenAvtal
FöreningsadministrationAvtal
Sammanställning av statistik och uppföljningAllmänt intresse
Utbildningar arrangerade av hamnenAllmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med hamnenIntresseavvägning
Besök på vår hemsidaIntresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medierIntresseavvägning och ibland samtycke
Kontakt med associerade organisationerIntresseavvägning
Kontakt med leverantörerIntresseavvägning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hamnen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i hamnen som medlem eller är båtplatsinnehavare har flera rättigheter som du bör känna till.

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Bland annat den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen. Detta beskrivs i denna integritetspolicy.

Information ska lämnas av hamnen både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till dig, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt till korrigering

Hamnen måste korrigera felaktiga uppgifter på begäran av dig.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få sina uppgifter flyttade. Uppgifterna ska då göras tillgängliga i en fil i digitalt format som kan läsas av vanliga system, t.ex. xml.

Rätt att få ut sina uppgifter som behandlats

Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett utdrag på all behandling av dina personuppgifter.

Rätt att begränsa direktmarknadsföring

Du har rätt att begränsa vilka personuppgifter som behandlas av företag med syfte till riktad, personifierad marknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende klubbens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om hamnens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen, förslagsvis via e-post till [email protected] eller via telefon, se kontaktinformation på hemsidan:  https://halsohamn.se/kontakt/.

Policyn är senast uppdaterad 2019-02-22